Wiktoria stypendystką w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty.


Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy I b, Wiktoria Kwiotek została jednym z 621 stypendystów
(wpłynęło 1082 wniosków) II edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty.
Uczennica  poszerza wiedzę oraz rozwija zdolności i umiejętności w zakresie fizyki, jako przedmiotu kierunkowego, wskazanego we wniosku o przyznanie stypendium.
Przewodnikiem naukowym Wiktorii będzie nauczycielka fizyki, mgr Joanna Krakowiak.

Aby otrzymać stypendium na rok szkolny 2016/2017 należało spełnić podstawowe i dodatkowe kryteria odnoszące się do osiągnięć edukacyjnych ucznia. Wiktoria je spełniła.

Serdecznie gratulujemy!

Śląskie - Inwestujemy w talenty – II edycja jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kryteria obowiązkowe, które uczeń musi spełniać:

 • uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej);
 • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
 • osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

  - w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik powinien wynosić co najmniej 97,5% możliwych do uzyskania punktów;

  - w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2015/2016) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2015/2016) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50;
 • niepobieranie przez ucznia innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej kwotę 1 180,00 PLN (10 x 118,00 PLN).

Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria.

Kryteria dodatkowe za spełnienie, których przyznawane są dodatkowe punkty:

 1. a) uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm);
 2. b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 3. c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu zewnętrznego w roku 2014 dodatkowe punkty zostaną przyznane, jeśli uczeń uzyskał 100% możliwych do zdobycia punktów (tj. 40 punktów).

Powyższe kryteria są dodatkowo punktowane, ale spełnienie ich nie jest obligatoryjne.

Mamy nadzieję, ze w przyszłym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja projektu, i kolejni nasi uczniowie zakawalifikują się do otrzymania stypendium.

 

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.