21.03.2017r. - zaproszenie dyrektora szkoły na konsultacje, wywiadówki i szkolenie dla rodziców.

ZARZĄDZENIE wewnętrzne  nr 2 / 2017
Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
z dnia 16 marca  2017 r.
w sprawie organizacji spotkań z rodzicami oraz spotkania dotyczącego organizacji
i  warunków przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2017

      Na podstawie Rozdziału 3 pkt. 3.6 ust. 1 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2016 / 2017 oraz  Zgodnie z terminarzem spotkań zawartym w Informatorze na rok szkolny 2016 /  2017
Dyrektor Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka zarządza, co następuje:
§ 1
1. W dniu 21 marca 2017 r. odbędą się w szkole spotkania z rodzicami ( wywiadówki + konsultacje ) podczas których rodzice będą mogli uzyskać informacje o postępach w nauce.
2. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
1600 w sali  multimedialnej -  spotkanie dyrektora z rodzicami  uczniów klas III podczas którego zostaną przekazane informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego 2017,
1705 wywiadówki dla rodziców klas III,
1730 konsultacje dla rodziców uczniów klas I - III
§ 2.
1. Podczas konsultacji z rodzicami obecność nauczycieli  jest obowiązkowa.
2. Proszę dopilnować, aby każdy uczeń miał wymaganą przepisami liczbę ocen cząstkowych ( min. 3 oceny).
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.

Przekazanie rodzicom pełnej informacji na temat zagrożeń płynących z korzystania przez dzieci z INTERNETU:
- pismo Pana Ministra Macieja Kopcia z Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli, w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych ( z naciskiem na niebezpieczne gry oraz kontakty z osobami nieznanymi dzieciom)
- informacje na temat w/wym zagrożeń oraz działań prewencyjnych ( na podstawie spotkania prewencyjnego dyrekcji szkoły i pedagoga szkolnego z policjantami Komendy Policji w Radzionkowie)
 
 

 

                                                                                                    

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.