SZKOŁA WSPÓŁPRACY - PIERWSZE SZKOLENIA


9 czerwca 2 rodziców - pani Agnieszka Jasiok oraz pani Juraś, dwoje uczniów - Szymon Jasiok i Aneta Rabsztyn oraz opiekunka Rady Młodzieży mgr Barbara Skiba i z-ca dyrektora mgr Weronika Sitarz wzięli udział w pierwszym spotkaniu szkoleniowym w Katowicach, w ramach realizowanego w naszej placówce ogólnopolskiego projektu SZKOŁA WSPÓŁPRACY. Wymienieni wyżej uczestnicy szkolenia są szkolnymi koordynatorami projektu w imieniu rodziców, uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

W projekcie biorą udział szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostało 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.
Cele szczegółowe projektu to:
Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.
Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.
Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.