Ogólnopolski Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w Gimnazjum m. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.

Trwają prace nad Projektem Współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie na lata 2015 – 2017. Projekt powstaje dzięki udziałowi  w szkoleniach i warsztatach zespołu zadaniowego 6RUN ( 2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

 


9 czerwca 2014 r. zespół zadaniowy 6RUN (2 Rodziców wskazanych przez Radę Rodziców, pani Agnieszka Jasiok oraz pani Krystyna Juraś, 2 Uczniów wybranych przez Samorząd Uczniowski, Szymon Jasiok i Aneta Rabsztyn oraz z-ca dyrektora szkoły, mgr Weronika Sitarz i wybrany przez Radę Pedagogiczną Nauczyciel, opiekunka Rady Młodzieży, mgr Barbara Skiba ) wziął udział w pierwszym, dwudniowym spotkaniu szkoleniowym w Katowicach.

Wymienieni wyżej przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie są szkolnymi koordynatorami projektu w naszej szkole.
Udział w szkoleniach czerwcowych pozwolił ich uczestnikom na pogłębienie wiedzy na temat
- warunków dla rozwoju skutecznej i satysfakcjonującej współpracy uczniów i rodziców,
- warunków budowania kapitału społecznego w szkole w zakresie skutecznej komunikacji – aby współpraca była konstruktywna i przyjazna,
- wspierania proaktywności, tworzenia sieci społecznych oraz budowania atmosfery zaufania
- obszarów współpracy w szkole (organizacja życia szkolnego; oferta zajęć pozalekcyjnych,; realizacja programu wychowawczego; rozwiązywanie problemów;   realizacja projektów edukacyjnych szkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych) .
Kolejne, wspólne spotkanie warsztatowe 6RUN odbyło się 11 września. Poświęcone było analizie obecnego stanu współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów szkoły, planowaniu działań wzmacniających współpracę oraz opracowaniu elementów Programu Współpracy.
Warsztaty wrześniowe poprzedziła głęboka analiza i diagnoza obecnego stanu i poziomu współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli w naszej placówce oraz ich oczekiwań w tym zakresie.
Rada Młodzieży jeszcze w czerwcu zorganizowała szkolną debatę, podczas której uczniowie określali mocne i słabe strony szkoły oraz sformułowali swoje oczekiwania związane z jej funkcjonowaniem, oraz swoim uczestnictwem w życiu codziennym szkoły. Nauczyciele, kierowani przez swoich przedstawicieli – koordynatorów projektu – podczas czerwcowego, warsztatowego spotkania Rady Pedagogicznej, pracując metodą WORLD CAFE wypracowali swoje opinie i oczekiwania w czterech obszarach: spraw najważniejszych dla naszej szkoły, spraw, które dotyczą wielu uczniów, rodziców i nauczycieli, ulepszenia działań już prowadzonych oraz nowych, interesujących inicjatyw, czegoś czego do tej pory nie robiliśmy.
We wrześniu, podczas spotkań rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły koordynatorzy projektu z ramienia rodziców przeprowadzili anonimową ankietę wśród rodziców, badającą ich opinie na temat mocnych i słabych stron działalności placówki, poziomu współpracy, oczekiwań wobec szkoły oraz propozycje i obszary w których rodzice mogliby wzmocnić swoją współpracę ze szkołą.
Przeprowadzone ankiety, debata i warsztaty dały obraz oczekiwań społeczności szkolnej w zakresie pogłębienia współpracy, jej kierunków, priorytetów umożliwiając wypracowanie organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz ułatwiających tę współpracę. Powstała też „Skrzynka Pomysłów Szkoły Współpracy” służąca zgłaszaniu nowych pomysłów, inicjatyw, postulatów, życzeń i podpowiedzi – co w naszej szkole mogłoby się zmienić, żebyśmy wszyscy chcieli i mogli angażować się we wspólne działania.
Już w październiku wdrożone zostaną pierwsze elementy Programu Współpracy wypracowane podczas pierwszego warsztatu ( w naszej placówce będzie to przygotowanie, organizacja i realizacja rewizyty uczniów Gimnazjum z miasta partnerskiego Boguszów – Gorce).
Przed zespołem zadaniowym 6RUN (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) ostatnie spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 7 listopada bieżącego roku. Ten drugi, wspólny warsztat poświęcony będzie ewaluacji wprowadzonego działania,  planowaniu kolejnych działań oraz tworzeniu Programu Współpracy dla Gimnazjum.
Efektem udziału Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w projekcie i współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli będzie ostateczny, wypracowany dokument 2-letniego Programu Współpracy, uwzględniający zarówno oczekiwania społeczności szkolnej jak i założenia Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2013 – 2018, który po  pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców uczniów i nauczycieli zostanie wdrożony do realizacji w naszej placówce. Program ten będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania po zakończeniu udziału szkoły w projekcie ogólnopolskim.
Wdrożenie Programu Współpracy zaowocuje otrzymaniem przez szkołę Certyfikatu „Szkoła Współpracy wystawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ostatnim etapem udziału szkoły w projekcie będzie możliwość udziału w organizowanym w ramach projektu Konkursie Dobrych Praktyk na najlepsze Programy Współpracy.
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, Ogólnopolski, Systemowy Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.
Ideą Projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.
W projekcie biorą udział szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostało 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Weronika Sitarz
zastępca dyrektora
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.