ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 8 / 2015 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie spotkań z rodzicami

 W dniu 19 maja 2015 r. odbędą się w szkole spotkania z rodzicami (wywiadówki + konsultacje)podczas których rodzice będą mogli uzyskać informacje o postępach w nauce.
§ 1.
1. 
Zgodnie z § 9.7 pkt 8 i 9  Statutu Szkoły nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas poinformują rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania w formie pisemnej.
2. 
Przekazywane będą także informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
godz. 1615 spotkanie z rodzicami klas III na temat elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
godz. 1700 wywiadówki dla rodziców klas I, II i III ,
godz. 1730 konsultacje dla rodziców uczniów klas I, II  i III
§ 2.
1. Podczas konsultacji  z rodzicami obecność nauczycieli  jest obowiązkowa.
2. Proszę dopilnować, aby każdy uczeń miał wymaganą przepisami liczbę ocen cząstkowych ( min. 3 oceny).
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.