OFERTA EDUKACYJNA

 

 

 

 

 

 

mgr Marek Napieraj
DYREKTOR GIMNAZJUM
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

pobierz

PLAKAT - OFERTA SZKOŁY - pobierz

INFORMATOR 2014 - OFERTA I OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY - pobierz

 

 

Myśl przewodnia:

„Każdy uczeń ma prawo do sukcesu”

 

Nadrzędny Cel Wychowawczy

"Szkoła pobudza ucznia Gimnazjum do poszukiwania własnego miejsca  świecie poprzez rozbudzanie tożsamości regionalnej i patriotyzmu
oraz kształtuje umiejętność współpracy i rozwijania pozytywnych kontaktów interpersonalnych"

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wychowanie przez naukę
 • Wychowanie ekologiczne
 • Wychowanie w duchu europejskim:
 • Wychowanie przez sztukę
 • Wychowanie przez PRACĘ DLA INNYCH
 • Ceremoniał szkolny,  wychowanie patriotyczne i kultywowania tradycji regionu
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Bezpieczna i Przyjazna Szkoła
 • WSPIERANIE uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  - Praca z uczniem słabym
  - Praca z uczniem zdolnym

GIMNAZJUM W RADZIONKOWIE JEST SZKOŁĄ, KTÓRA UMOŻLIWIA:

 1. Kształtowanie postaw opartych na wartościach humanistycznych w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i zdrowotnym.
 2. Zdobywanie wiedzy, osiąganie samodzielności w działaniu.
 3. Poznanie struktur funkcjonowania środowisk rozwój ucznia.
 4. Harmonijny rozwój psychiczny ucznia oraz promuje zdrowie.

PEŁNIĄC SWOJĄ FUNKCJĘ ZAPEWNIAMY UCZNIOM:

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ucznia-wychowanka.
 2. Zdobycie kompetencji w aspekcie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej pracy.
 3. Warunki wszechstronnego rozwoju.
 4. Współdziałanie, integrowanie i wspieranie środowisk kształtujących osobowość ucznia.
 5. Tworzenie w Nich postaw społecznie akceptowanych.

KAŻDY GIMNAZJALISTA JEST PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ WSPIERANY:

 1. W dążeniu do samodoskonalenia, samorealizacji i samoakceptacji.
 2. W tworzeniu społeczności uczniowskiej, w której panuje demokracja i poszanowanie prawa.
 3. W twórczym rozwiązywaniu problemów.
 4. W przejawianiu wszelkiej aktywności i samodzielności.

ABSOLWENT NASZEGO GIMNAZJUM:

 1. Jest samodzielny.
 2. Potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
 3. Zna swoją wartość.
 4. Jest empatyczny, kocha ludzi i otaczający go świat.
 5. W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi świadomie dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.
 6. Jest świadomy swojej przynależności narodowej, zna dziedzictwo kulturowe rodziny, regionu, narodu.
 7. Potrafi rozpoznawać wartości moralne i dokonywać właściwych wyborów.

NASZA SZKOŁA JEST
"SZKOŁĄ NA MEDAL"
"SZKOŁĄ Z KLASĄ"
BEZPIECZNA I PRZYJAZNA
WSPÓŁPRACUJĄCA ZE ŚRODOWISKIEM
DBAJĄCA O MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW
WSPIERAJĄCA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
OTWARTA NA POTRZEBY INNYCH
KULTYWUJĄCA TRADYCJE
STOSUJĄCA TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
REALIZUJĄCA PROJEKTY EUROPEJSKIE
SZKOŁĄ SUKCESU
Śmiech

 

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.