Projekt edukacyjny

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

Podstawa prawna:

§ 21a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Uczniowie gimnazjum są zobowiązani do realizacji projektu edukacyjnego.

 

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 • wykonanie zaplanowanych działań;
 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły.

Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.

Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.

Tematy projektów mogą:

 • pochodzić od zainteresowanych uczniów,
 • być zgłaszane przez pojedynczych nauczycieli uczących w gimnazjum,
 • być zgłaszane przez zespoły nauczycieli.

Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.

Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 5 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.

W ciągu III etapu edukacyjnego - gimnazjum, każdy uczeń może uczestniczyć w kilku projektach.

Jednorazowo uczeń może uczestniczyć tylko w jednym projekcie.

Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.

Każdy realizowany w szkole projekt edukacyjny powinien być zarejestrowany w Księdze Projektów, która znajduje się w sekretariacie szkoły ( wzór strony z księgi projektów) – załącznik nr 1.

Rejestracji projektu dokonuje nauczyciel – opiekun projektu w oparciu o Kartę projektu.

W celu zarejestrowania projektu należy podać:

 • tytuł projektu,
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu,
 • ilość uczniów realizujących projekt,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia projektu.

Podczas rejestracji projektu, zostanie mu nadany numer; np. – Gimradz 23 / 2011; gdzie

Gimradz określa nasze gimnazjum, 23 jest kolejnym numerem projektu w księdze projektów,

2011 rok rejestracji projektu

Opiekun projektu ma za zadanie:

 • wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 • ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
 • udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.

Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:

 • aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 • współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
 • dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.

Wychowawca ma za zadanie:

 • na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
 • współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.

Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.

Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.

Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.

Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole.

W skład dokumentacji projektu wchodzą:

 • Karta projektu - załącznik nr 2,
 • Kontrakt do projektu - załącznik nr 3,
 • Karta oceny prezentacji – załącznik nr 4,
 • Karta oceny projektu – załącznik nr 5,
 • Karta samooceny ucznia – załącznik nr 6,

W celu dostosowywania warunków realizacji projektu do wymogów prawa, a także do specyfiki szkoły i środowiska powyższe ustalenia będą podlegały corocznej ewaluacji.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta projektu - zal. nr 2

Kontrakt do projektu - zal. nr 3

Karta oceny prezentacji zal. nr 4

Karta oceny projektu - zal. nr 5

Karta samooceny ucznia zal. nr 6

Wykaz propozycji tematów projektów edukacyjnych

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.