Rada Rodziców

DYREKTOR SZKOŁY ZAPRASZA RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY
ORAZ WYRAŻANIA OPINII O FUNKCJONOWANIU NASZEJ PLACÓWKI
WE WSZYSTKICH JEJ OBSZARACH

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodnicząca: Bogusława Golus
Zastępca:
Agnieszka Jasiok
Skarbnik:
Krystyna Juraś

Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca:Joanna Tomczyk;
członkowie: Małgorzata Korzeczek, Marcin Błaszczok

Rada Rodziców informuje o koncie bankowym, na które można dokonywać wpłaty:

GETIN BANK O/GETING NOBLE BANK PIEKARY
59 1560 1049 2619222950000003

RADA RODZICÓW GIMNAZJUM IM.OJCA LUDWIKA WRODARCZYKA
W RADZIONKOWIE w roku szkolnym 2016/2017 PEŁNI DYŻURY W TERMINACH SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

13 września 2016 r.

25 października 2016 r.

13 grudnia 2016 r.

10 stycznia 2017 r.

21 marca 2017 r.

23 maja 2017 r.

W GODZINACH 17.45-18.00 - w gabinecie dyrektora szkoły

W RAZIE ZMIAN – WSZELKIE INFORMACJE ZOSTANĄ PODANE DO WIADOMOŚCI.


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (182) - firma COMPENSA

 

Ogólnopolski Projekt "SZKOŁA WSPÓŁPRACY"

Przedstawiciele Rady Rodziców, panie: Krystyna Juraś oraz Agnieszka Jasiok wraz z nauczycielami i uczniami uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach będących pierwszym etapem procesu tworzenia nowego Programu Współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami naszej placówki, w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Współpracy, uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Drugim etapem było stworzenie Szkolnego Programu Współpracy ( wypracowanego przez RP, RR i RM).

Program jest realizowany w placówce (po przedstawieniu Programu społeczności gimnazjalnej i jego akceptacji akceptacji  wdrożony został do realizacji na lata 2014 - 2016).

 

Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

q       ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.
- art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)
- art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),
- art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),
- art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia
i inne organizacje),
- art. 54 (kompetencje rady rodziców),
- art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły);
q       ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,           w szczególności:
- art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
- art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię
na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

Uprawnienia
Rodzice mają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz szkolnych reprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.

Rada rodziców ma prawo do:

 • suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
 • gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
 • występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:
  - z jakością nauczania
  - z wychowywaniem dzieci
  - z finansami szkoły
  - z bezpieczeństwem

Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki.
Program wychowawczy obejmuje:

 1. zadania wychowawców klas,
 2. treści wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
 3. zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim.

Program profilaktyki ma na celu:

 1. rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań),
 2. przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, współpraca z ośrodkami wychowawczymi),
 3. zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
 4. zapobieganie uzależnieniom uczniów.

Uwaga!

Jeśli program wychowawczy i program profilaktyki nie zostaną uchwalone, wówczas są ustalane przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z kuratorem oświaty i obowiązują do czasu ich uchwalenia przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Rada rodziców opiniuje:

 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
 • opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę,

Rada rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora.

 

Rada rodziców decyduje o tym, czy dyrektor wyrazi zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych takich, jak np.:
ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego),
ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej),
PCK (Polski Czerwony Krzyż),
LOP (Liga Ochrony Przyrody).
Ważne jest to, że rada rodziców ma prawo zakazania wstępu na teren szkoły organizacjom, które mogą mieć zgubny wpływ na rozwój dzieci. Przykładami takich organizacji mogą być: sekty czy też organizacje negujące wartości preferowane przez rodziców.
Obowiązki
Rada rodziców ma obowiązek:

 • gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:
  • Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców),
  • Regionalną Izbę Obrachunkową,
  • Urząd Skarbowy.
 • dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,
 • stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
 • działania w sposób przejrzysty - ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach; koniecznością jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków.

DYREKTOR SZKOŁY ZAPRASZA RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY
ORAZ WYRAŻANIA OPINII O FUNKCJONOWANIU NASZEJ PLACÓWKI
WE WSZYSTKICH JEJ OBSZARACH

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

§ 9 września 2014 r.

§ 28 października 2014 r.

§ 16 grudnia 2014 r.

§ 27 stycznia 2015 r.

§ 17 marca 2015 r.

§ 19 maja 2015 r.

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.