Szkoła z klasą i Szkoła na medal

 


Tytuł 
Szkoły na medal
zdobyliśmy w roku 2009, kiedy to nauczycielka języka angielskiego, 
mgr Agnieszka Jochlik,
została jedną z 14 NOMINOWANYCH w Polsce do tytułu NAUCZYCIEL ROKU 2009
w uznaniu jej ogromnego zaangażowania i pasji, pracy na rzecz środowiska oraz sukcesów 
w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

W tym samym roku pani Jochlik została uhonorowana
NAGRODĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


 

Tytuł Szkoły z klasą
nasza szkoła zdobyła w II edycji ogólnopolskiej AKCJI o tej samej nazwie
"Szkoła z klasą"pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w roku szkolnym 2003/2004

( poniżej certyfikaty oraz opis działań zrealizowanych przez społeczność szkoły w ramach całorocznej akcji )

 

PODSUMOWANIE SZKOLNEJ AKCJI
II OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI „SZKOŁA Z KLASĄ”
W GIMNAZJUM IM. OJCA LUDWIKA WRODARCZYKA
w Radzionkowie, w roku szkolnym 2003/2004


We wrześniu 2003r. ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”, do której aktywnie włączyła się społeczność Gimnazjum
im. Ojca ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie ( po podjęciu wspólnej decyzji Rady Pedagogicznej, Rady Młodzieży oraz Rady Rodziców ).
Pomysł wzięcia udziału w akcji zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, powstał po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną na stronie internetowej www.gazeta.pl/klasa.
Zadaniem szkół uczestniczących w Akcji było zrealizowanie sześciu z trzydziestu przygotowanych przez Organizatorów zadań, przy czym każde
z realizowanych przez szkołę zadań musiało dotyczyć innej z sześciu zasad Akcji.
Do końca października 2003 grupa nauczycieli, którzy byli inicjatorami uczestnictwa w akcji, zainteresowała swoim pomysłem Radę Pedagogiczną, a po uzyskaniu jej akceptacji, poinformowała o swoim pomyśle uczniów i rodziców, którzy również wyrazili pełne poparcie i chęć udziału w akcji. Po zgłoszeniu organizatorom, iż szkoła nasza włącza się do uczestnictwa w kolejnej edycji „Szkoły z klasą” przystąpiliśmy
do pracy. Obowiązkiem szkoły było przeprowadzenie anonimowej ankiety "Jaka jest nasza szkoła", obejmującej uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Do 15 listopada 2003 nauczycielski zespół zadaniowy opublikował wnioski z ankiety przez siebie opracowanej i przeprowadzonej, na szkolnej stronie internetowej - wizytówce. Wnioski z ankiety były podstawą wyboru, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, sześciu zadań z listy przygotowanej przez organizatora przesłanych do szkół, opublikowanych na stronie akcji oraz w Gazecie Wyborczej". Zadania wybrane przez nas spośród 30 zaproponowanych przez organizatorów to:
Zadanie 1D: Lepiej przygotować do egzaminu
Zadanie 2 A: Jak lepiej informować o ocenianiu?
Zadanie 3 C: Festiwal nauki
Zadanie 4 C: Praca dla innych
Zadanie 5 C: Nasz szkolny kodeks
Zadanie 6 A: Jak uczymy języka
Powstały Zespoły Zadaniowe do realizacji każdego z wybranych zadań. W skład zespołów weszli nauczyciele, oraz uczniowie i ich rodzice. Określone zostały terminy realizacji poszczególnych zadań. Zespoły zadaniowe przystąpiły do pracy.
Podstawą zaliczenia przez organizatorów wykonania poszczególnych zadań przez szkołę były sprawozdania zespołów zadaniowych wpisane
w specjalnie opracowane formularze zamieszczone na stronie internetowej szkoły- dostępne po zalogowaniu się.
Dwa pierwsze zadania: Zadanie 5 C: Nasz szkolny kodeks oraz Zadanie 6 A: Jak uczymy języka zostały zrealizowane do 15 grudnia 2003 roku; dwa kolejne: Zadanie 1D: Lepiej przygotować do egzaminu oraz Zadanie 4 C: Praca dla innych - do 15 marca 2004 roku;
dwa ostatnie Zadanie 2 A: Jak lepiej informować o ocenianiu? oraz zadanie 3 C: Festiwal nauki - do 31 maja 2004 roku, w ramach Dnia Otwartego Szkoły 14 maja.

Wszystkie zadania zostały przez organizatorów i recenzentów Akcji ocenione pozytywnie i zaliczone! Fakt ten stał się powodem ogromnej dumy dla wszystkich, którzy pracowali przy realizacji poszczególnych zadań.
Czego nauczyliśmy się uczestnicząc w akcji?

Realizując zadanie 5 C: Nasz szkolny kodeks udało nam się zmobilizować i zachęcić uczniów do działań dotyczących ich życia w szkole. Powstał nowy Kodeks Ucznia
Dzięki swoim propozycjom uczniowie uświadomili sobie, że tworzenie i zapisywanie norm, regulujących zachowanie w szkole jest ważne i konieczne dla podtrzymania życzliwej, pełnej wzajemnego szacunku atmosfery, dzięki której mają oni szansę uwierzyć we własne siły. Bardzo cenna jest wymiana poglądów uczniów z nauczycielami, bo pozwala ona spojrzeć na dany problem z innego niż – nauczycielski - nasz punkt widzenia.
Realizując zadanie 6 A: Jak uczymy języka zadbaliśmy o to, by umożliwić uczniom bezpośredni kontakt z językiem obcym. Zaplanowano różne imprezy typu: konkurs piosenki i poezji angielskiej oraz niemieckiej, spotkanie z gośćmi z Niemiec i Australii, wystawienie na scenie w wersji oryginalnej dwóch baśni Braci Grimm czy fragmentów sztuki Szekspira pt. „Romeo i Julia. W trakcie realizacji zadania przekonaliśmy się, że praca w zespole nad wspólnie wytyczonym atrakcyjnym programem lub zadaniem niesie ze sobą walory wychowawcze takie, jak: integracja, motywacja do pracy, a przede wszystkim – poprzez kontakt z tzw. „językiem żywym” doskonalenie wiedzy i umiejętności językowych.

Realizując zadanie 1D: Lepiej przygotować do egzaminu zespół nauczycielski dokonał analizy wyników zeszłorocznego egzaminu gimnazjalnego oraz wyników egzaminu próbnego przeprowadzonego w bieżącym roku. Zdecydowaliśmy o zintensyfikowaniu działań mających na celu doskonalenie u uczniów umiejętności tworzenia własnego tekstu (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi) zwłaszcza w zakresie sprawności językowej i poprawności zapisu. Naszymi działaniami objęliśmy wszystkich uczniów klas I, II i III. W celu osiągnięcia zadawalających wyników z zakresu testu matematyczno – przyrodniczego, postanowiliśmy doskonalić u uczniów umiejętności praktycznego stosowania wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,a tym samym dostarczyć uczniom odpowiednich środków do rozwiązywania problemów życia codziennego. Nauczyciele zdecydowali się kształcić wybrane umiejętności poprzez zabawę, stosując w tym celu gry dydaktyczne (krzyżówka, rozsypanka, domino). Postanowiono również kontynuować w pracy z uczniami metodę projektu. Metoda ta przygotowuje uczniów do egzaminu poprzez wyposażenie ich w praktyczne umiejętności.
Od dwóch lat stosujemy zasadę, że na poziomie klas I, II i III uczniowie w ciągu danego roku szkolnego opracowują dwa projekty. Wspólnie z nimi wypracowaliśmy ich tematykę.
Grono pedagogiczne naszego gimnazjum tworzą nauczyciele pomysłowi i energiczni. Koncentrują się na realizacji zadań szkoły nie tylko wtedy, gdy podejmują decyzję o przystąpieniu do akcji „Szkoła z klasą” (prowadzone przez nas działania w zakresie zadania 1D opierały się na doświadczeniach, wiedzy i materiałach zgromadzonych w poprzednich latach).
Kolejny raz potwierdził się jednak fakt, że planowanie pracy oraz wykonywanie jej w zespole pozwala osiągnąć lepszy efekt. Dodatkowo nauczyciele, wymieniając się swoimi pomysłami, dzieląc doświadczeniem, doskonalą swoje umiejętności. To z kolei skutkuje podniesieniem poziomu pracy całej szkoły i służy zdobywaniu wiedzy przez uczniów. Wspólne działania uczą również odpowiedzialności za wynik pracy, na który wpływa nie tylko aktywność i świadomość wszystkich nauczycieli, ale również uczniów i ich rodziców.

Realizując zadanie 4 C: Praca dla innych uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, opracowali bardzo szeroką „listę potrzeb” odpowiadającą na pytania: „Komu moglibyśmy pomóc? Jak moglibyśmy pomóc?”, określającą potrzeby otaczającego nas środowiska i ukierunkowującą zadania i pracę zespołu. Trudno opisać tu wszystkie działania naszych uczniów na rzecz potrzebujących. Można tylko wspomnieć działania Szkolnego Koła „Caritas” współpracującego z ośrodkiem Caritas przy Parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, z wikariuszem Ireneuszem Brach z Parafii św. Wojciecha, rodzicami dzieci, sponsorami oraz innymi instytucjami i organizacjami , współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, akcję „Radosne święta” – zakup paczek świątecznych dla naszych uczniów i osób starszych z Radzionkowa, współpracę, za pośrednictwem pani pedagog, m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które pomaga rozwiązywać zawiłe sytuacje uczniów z rodzin zastępczych. Praca dla innych wzmacnia w uczniach naszego gimnazjum pozytywne zachowania, ucząc kontaktów z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki ze względu na pewne niedobory w rozwoju psychicznym i fizycznym. Obcowanie obu grup dzieci to przede wszystkim lekcja pokory dla gimnazjalistów, która otwiera oczy zbuntowanej, sprawiającej kłopoty wychowawcze młodzieży. Wywołuje w psychice gimnazjalistów pozytywne zmiany, uczniowie stają się lepsi, wrażliwsi i wyciszeni. Potwierdzenie powyższych wniosków niech będą słowa jednej z uczennic „To były bardzo wzruszające chwile, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że nie była to nasza ostatnia wizyta w Ośrodku.”
Dzięki realizacji zadania „Praca dla innych” my - nauczyciele staliśmy się również bardziej odpowiedzialni za przebieg procesu wychowawczego. Zauważyliśmy, iż serca młodzieży otwarte są na potrzeby drugiego człowieka i pragniemy tę obserwację wykorzystać do dalszych działań, nie tylko w organizowaniu wielkich akcji charytatywnych, ale w codziennej pracy z młodzieżą. Wszyscy zrozumieliśmy, że wspólnie podjęte działania mogą dać wiele osobistej satysfakcji. Wiemy także, że praca nasza i naszych uczniów będzie kontynuowana, że jest ona ważnym aspektem pracy z młodzieżą, że wychowanie w domu i w szkole oraz współpraca rodziców ze szkołą w tej dziedzinie przynosi oczekiwane efekty.

Zadanie 2 A: Jak lepiej informować o ocenianiu? Dokonano ewaluacji WSO. Rozszerzono ofertę dróg przekazywania informacji o ocenianiu (internet, forma plakatowa). Wypracowano nowe metody sprawdzania zrozumienia przez ucznia zasad WSO oraz PSO i umiejętności wykorzystywania różnych źródeł informacji. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nasze zadanie nie zostało ostatecznie zakończone. Będzie kontynuowane od 1 września, gdy do szkoły trafią nowi uczniowie, którzy mogą się stać inspiratorami nowych pomysłów i inicjatyw. Większość nauczycieli będzie dokonywała aktualizacji w kartach informacyjnych o ocenianiu, dostosowując je do nowych warunków, wynikających z siatki godzin, pracy z nowymi zespołami klasowymi, ewentualnymi zmianami podręczników lub zamiarem pisania programów autorskich. Uwzględniając wyniki ankiety, planujemy uzupełnienie kart informacyjnych przykładami testów, zadań i ćwiczeń z danych działów programowych dla każdego przedmiotu. Niektórzy nauczyciele już w bieżącym roku szkolnym mieścili na swoich prywatnych stronach internetowych przykłady testów do samodzielnego rozwiązywania, zadania z podpowiedziami i przykładowe rozwiązania zadań.
Najważniejszym wnioskiem, który nasunął się nam podczas realizacji zadania, jest to, że precyzyjna informacja jest ważna dla uczniów i ich rodziców, a nam nauczycielom pomaga w rozstrzyganiu ewentualnych wątpliwości lub pretensji uczniów. Szkolny system informowania o ocenianiu funkcjonuje prawidłowo w naszej szkole, jednak praca nad zadaniem uświadomiła nam, że można go jeszcze udoskonalić i wzbogacić o nowe elementy proponowane przez uczniów w ankietach.

Zadanie 3 C: Festiwal nauki - myśl przewodnia brzmiała "Poprzez działanie poznajemy otaczający nas świat", odbył się 14.05.2004r. Uczestnikami festiwalu byli przede wszystkim uczniowie Gimnazjum jak również uczniowie szkół podstawowych. Nie zabrakło także rodziców naszych podopiecznych. W tym dniu nauczyciele wraz z wybranymi uczniami prezentowali trzy duże projekty przedstawione w poszczególnych pracowniach przedmiotowych. Pierwszy projekt - "Nasze korzenie" W ramach podjętych tu działań uczniowie zapoznawali się z historią architektury, tradycjami miasta i regionu, a także zgłębiali dzieje własnych rodów. Nie zabrakło przy tym tradycyjnych pieśni śląskich oraz postaci radzionkowskiego męczennika, patrona szkoły Ojca Ludwika Wrodarczyka.
Drugi projekt - "Nasze miejsce w Europie i świecie" Jako członkowie Unii Europejskiej zgłębialiśmy wiedzę o innych państwach do niej należących. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zapoznawali się szczegółowo z kulturą, tradycjami i historią państw europejskich, a szczególnie Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Trzeci projekt - "My, nastoletni naukowcy" Projekt ten połączył wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Wszelkie działania podjęte w ramach tego projektu miały na celu połączenie wiedzy teoretycznej, często abstrakcyjnej, z działalnością ściśle praktyczną. Pozwalały one zgłębić świat z pozoru niezauważalny, którego sami jesteśmy częścią.

Festiwal Nauki umożliwił nauczycielom, uczniom, rodzicom nowe spojrzenie na szkołę i jej zadania. Należy przede wszystkim wspomnieć o nowej jakości w relacjach nauczyciel - uczeń, które z pewnością stały się bliższe, cieplejsze, pełne zrozumienia. Nie bez znaczenia była sposobność niekonwencjonalnej promocji szkoły w środowisku. Dzięki niej szkoła pokazała swe walory i całą gamę niemałych możliwości. Ważnym aspektem przedsięwzięć festiwalowych było ogromne zaangażowanie całej społeczności gimnazjalnej w realizację poszczególnych zadań. Chęć i pragnienie współuczestniczenia szły w parze z poczuciem odpowiedzialności za podejmowane działania, a w konsekwencji za szkołę. Uczniowie wywiązali się z tego zadania znakomicie. Łączenie teorii z praktyką będące jednym z nadrzędnych celów Festiwalu uświadomiło uczniom, że wiedza, umiejętności decydują o jakości pojmowania świata, mogą nadać sens życiu każdego z nich.
Nie wolno zapomnieć o walorach integracyjnych Festiwalu, umożliwił on bowiem uczniom lepsze poznanie się nie tylko nawzajem, ale też i samych siebie. W dobie demokratyzacji szkoły ważną rolę pełnią rodzice jako współtwórcy wizerunku placówki. W tym kontekście niezwykle istotne znaczenie miało ogromne zaangażowanie rodziców w działania festiwalowe. Należy podkreślić, iż polegało ono nie tylko na wsparciu materialnym, ale przede wszystkim na czynnym uczestnictwie w projektowaniu i organizowaniu poszczególnych przedsięwzięć. Wspólne projektowanie zadań, ich realizowanie wybitnie sprzyjało kształtowaniu umiejętności pracy w grupie, podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za powierzone projekty. To z całą pewnością służy osiąganiu dojrzałości intelektualnej iemocjonalnej.
Działania festiwalowe posłużyły jeszcze jednej refleksji, a mianowicie w wielu wypadkach pozwoliły uczniom odkryć drzemiące w nich możliwości, skonkretyzować zainteresowania, a często też wydobyć ukryte talenty. Wiele przedsięwzięć realizowało postulat wychowania przez sztukę, co pozwala kształtować wrażliwość uczniów na otaczający ich świat.
Realizacja wszystkich zadań wymagała ogromnego zaangażowania całej społeczności gimnazjalnej - nauczycieli, uczniów i rodziców. Nie było nauczyciela, czy ucznia, który by nie włączył się w prace poszczególnych zespołów zadaniowych realizujących kolejne zadania. Dowiedzieliśmy się wiele o nas samych. Obserwowaliśmy zapał, poświęcenie nauczycieli, uczniów i ich rodziców, którzy włączyli się do wspólnych działań. Odkryliśmy w sobie samych i naszych uczniach nowe możliwości. Znikł gdzieś przymus. Nauczyciele pracowali często społecznie, przy wsparciu rodziców uczniów, których pracą kierowali.. Ujawniając swoje pasje przekonali się, że ich realizacja sprzyja budowaniu autorytetu w oczach dzieci, a uczniowie przekonali się, że szkoła jest miejscem przyjaznym, w którym nie tylko trzeba ciężko pracować, lecz można także dobrze się bawić.
Ukoronowaniem wysiłków społeczności gimnazjalnej jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nasz udział w akcji oraz tytuł „SZKOŁA Z KLASĄ”.

Dyrektor szkoły – mgr Marek Napieraj nie krył wzruszenia i dumy, kiedy 27.X.2004r., na uroczystym apelu, składał na ręce Prezydium Rady Młodzieży oraz koordynatora szkolnej akcji Certyfikaty i gratulował nauczycielom, uczniom i ich rodzicom osiągniętego sukcesu.

Szkolny koordynator Akcji „Szkoła z klasą” –
zastępca dyrektora, mgr Weronika Sitarz

 

 

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.